آدرس‌های مهم برای تایید مدارک توسط امور خارجه

دارالترجمه رسمی مرکزی تهران به منظور سهولت شما مشتریان، لیست کاملی از سفارت‌ها بهمراه آدرس و تلفن آنها را گردآوری کرده است:   سفارت جمهوری اتریش تلفن: ۲۲۷۵۰۰۴۰ – ۲۲۷۰۵۲۶۲ آدرس: خیابان مقدسی،خیابان احمدی زمانی،کوچه میرولی، شماره ۸   سفارت پادشاهى اردن تلفن: ۲۲۷۵۲۰۰۱ – ۲۲۷۵۲۷۶۷ آدرس: زعفرانیه،خیابان فلاحی، خیابان ظاهری، خیابان البرزکوه،شماره ۲۴   سفارت جمهوری [...]