بله، این موارد را می‌توانید با پشتیبان‌های دارالترجمه مرکزی هماهنگ نمایید تا آن‌ها به طور دقیق شما را در خصوص چگونگی این امور راهنمایی نمایند.